KÄYTTÖEHDOT

Varalan säätiö (Varalan Urheiluopisto) / Varalashop

ILMOITUS

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Varalan Urheiluopiston (Varalan säätiön) Varalashop-palveluihin ja sinun tulee lukea tämä asiakirja ennen kuin aloitat niiden käytön. Tämä seloste on myös osa Varalan Urheiluopiston rekisteriselostetta. Varalashopin käyttö edellyttää käyttöehtojen ja rekisteriselosteen hyväksymistä.

 1. Yleistä

Tämä asiakirja on laillisesti sitova sopimus käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) ja Varalan Urheiluopiston (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoaman Varalashopin (jäljempänä ”Palvelu”) välillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot, sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Käyttöehdot määrittelee asiakkaan oikeudet käyttää Palvelua sekä Palveluntarjoajan velvollisuudet käyttäjiä kohtaan.

 1. Muutokset käyttöehdoissa ja Palvelussa

Varalan urheiluopistolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja sekä sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Ehtojen muutoksista pyritään ilmoittamaan Palvelussa, mutta käyttäjä sitoutuu omalta osaltaan säännöllisesti tarkistamaan näiden ehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, Palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

 1. Palvelun toimittaminen ja käyttö

3.1 Palvelun toimittaminen

Palvelu on Palvelukokonaisuus, johon sisältyy Palveluntarjoajan ja mahdollisten muiden, Palveluntarjoajan kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä "muut Palveluntarjoajat") kulloinkin tarjoamia palveluja ja aineistoa.

Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa muun Palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden Palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun Palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman Palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, Palvelun viivästymisestä taikka Palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun Palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

3.2 Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun Palveluehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Ylläpidolla on oikeus puuttua ilmeisiin väärinkäyttötilanteisiin.

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan kuitenkin poiketa toisistaan.

Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

Jotkin Palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen salasana (jäljempänä "Käyttäjätunnus").

Palvelua saavat käyttää minkä tahansa ikäiset käyttäjät, mutta alle 13-vuotiaiden tulee kysyä huoltajilta lupa Palvelun käyttöön.

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä (kuten tekstiä) Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluntarjoajalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden tarkistella näitä tietoja, mikäli syyhyn on riittävä moraalinen peruste ja käyttää tietoja mm. nimettömiin tutkimustarkoituksiin.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajan puolesta ja Palveluntarjoajan niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

3.3 Käyttöoikeuden voimassaolo ja rajoittaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö siten kuin näissä Käyttöehdoissa on sanottu.

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa.

Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Palveluntarjoajaa taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Palveluntarjoaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto.

Palveluntarjoaja pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

 • Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen.
 • Hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen.
 • Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen.
 • Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä.
 • Muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä.
 • Tekeytyminen toiseksi henkilöksi.
 • Muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen.
 • Viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen.
 • Mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi ja minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

3.4 Käyttäjätunnukset

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Tunnus perustuu sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Asiakkaan Palveluntarjoajalta tai toiselta käyttäjältä mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Palveluntarjoajan omistuksessa, eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Käyttäjätunnukset ovat Asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle, mikäli kyseessä ei ole kahden asiakkaan välinen sopimus jossa esim. valmentaja luo asiakkaan puolesta asiakkaalle tunnuksen. Käyttäjätunnus on kuitenkin aina Asiakaskohtainen perustuen sähköpostiosoitteeseen, joten sähköpostiosoitteen omistaja on kyseisen tunnuksen omistaja. Asiakas on vastuussa kaikesta Käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä.

Jos Käyttäjätunnukset katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Palvelun asiakaspalveluun. Palvelulla on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen varalashop@varala.fi Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

3.5 Henkilötiedot

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Palveluntarjoaja käyttää henkilötietoja ensisijaisesti sähköisiin Palveluihin sisältyvien maksuttomien ja maksullisten Palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle, mutta voi tarjota myös muita Palveluja. Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle kulloisenkin Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot. Palvelussa julkaistavan sisällön käyttäjien yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyy rekisteriselosteesta.

Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tarjottuun Palveluun liittyen, vastatakseen käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, kehittääkseen tuotteitaan ja Palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin Asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi käyttää käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

3.6 Käyttäjän korjaamis- ja tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Käyttäjän pyynnöstä Palveluntarjoaja oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Ohjeet kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat asianomaisessa rekisteriselosteessa.

 1. Maksulliset Palvelut ja laskutus

4.1 Sopimuksen syntyminen ja Palvelun ostaminen

Kun Asiakas painaa ”Tilaa” -painiketta ja rastittaa “Hyväksyn nämä ehdot”- valintaruudun rekisteröityessään Palveluntarjoajan -sivulle, Asiakas vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Kun Asiakas valitsee ostamansa Palvelun rastittamalla valintaruudun ja napsauttaa ”Tilaa”-painiketta varalashop.fi -sivuilla, hän sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen Palvelun hinnan. Maksu veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Asiakkaan maksaessa pankki- tai luottokortilla, sallimalla veloituksen kortilta, Asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos ja että hän on kyseisen kortin haltija (kortti on asiakkaan nimissä). Kaikki Varalashop.fi:n verkkosivuilla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos kyseessä on tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava), sekä muut soveltuvat verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu Varalashop.fi:n verkkosivuilla.

Sopimus on voimassa joko määräajan tai kunnes Asiakas tai Palveluntarjoaja irtisanoo sen. Asiakas voi perua Palvelun vuositilauksen koska tahansa joko sivuston ”Tilin hallinta” -osiosta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Irtisanominen astuu voimaan käynnissä olevan, jo maksetun tilauskauden loputtua. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan -tilin koska tahansa, jos Asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän Palvelua väärin. Jos Palveluntarjoaja irtisanoo tämän sopimuksen tai sulkee asiakkaan -tilin jostakin muusta kuin tässä kohdassa mainituista syistä, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä asiakkaalle eikä velvollinen korvaamaan tälle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

4.2 Hinnoittelu

Palveluntarjoaja on aika ajoin oikeus muuttaa maksullisten Palveluidensa hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan käynnissä olevan maksu- / sopimuskauden päätyttyä (eli sen kauden päätyttyä, josta Asiakas on jo maksanut). Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle. Jos Asiakas ei suostu Palvelun hintamuutoksiin, hänellä on oikeus irtisanoa Palvelun tilaus maksukauden päättymiseen. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden hinnan, jos Asiakas jatkaa maksullisen varalashop.fi -Palvelun käyttöä saatuaan tiedon hintamuutoksista esim. uuden kauden maksamisvaiheessa.

4.3 Peruutusehdot

Peruutusehdot

Lähtökohtaisesti Varalashopista tehdyissä ostoissa ei ole peruutusoikeutta, koska kyseessä on digitaalinen tuote, jonka asiakas saa kokonaisuudessaan välittömästi käyttöönsä ja voisi hyödyntää materiaaleja tallentamalla ne koneelleen ja tekemällä tämän jälkeen peruutuksen. Varalan Urheiluopisto on kuitenkin aina valmis keskustelemaan, mikäli peruutukselle on hyvä syy. Näissä tilanteissa tulee asiakkaan olla yhteydessä Varalashopin asiakaspalveluun viimeistään 5 päivän sisällä ostosta.

4.4 Maksut

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

 

Varalan verkkovalmennusten ja testien maksaminen liikuntaeduilla
Huomioithan että liikuntaedut ovat henkilökohtaisia ja voit käyttää niitä vain omien valmennuksien sekä testauksien ostamiseen.

A.Tee avoin maksu haluamasi valmennuksen hinnalla Edenred / E-passi/ Smartum -sivuilla tai sovelluksessa.
-Löydät meidät nimellä: Varalan Urheiluopisto/vastaanotto

B. Laita info@varala.fi viestiä, jossa seuraavat tiedot:
-kuvankaappaus liikuntapassiostosta (tai kuva näytöstä, jossa näkyy vahvistuskoodi), tai vahvistuskoodi
-kerro mitä valmennusta tai testausta osto koskee
-millä sähköpostiosoitteella olet rekisteröitynyt sivuillemme

C. Saatuamme sähköpostisi valmentajamme laittaa sinulle kutsulinkin verkkovalmennukseen 1-2 arkipäivän sisällä maksun kirjautumisesta.

 

 1. Vastuu Palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

5.1 Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelu ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän itse aiheuttamasta, itselle tai muille tuottamasta vahingosta, Palvelun väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta toimesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun tai Valmennus Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Palveluntarjoaja ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta Palveluille tai tuotteille, niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen.

Vahingonkorvausta on vaadittava Palveluntarjoajalta kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta Palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

Varalan Urheiluopisto ei kanna vastuuta siitä, että asiakas ei saa tuloksia ohjelmilla, joita asiakas on ladannut/ostanut Varalashopista, tai joita hänelle on luotu Varalashop-palvelun avulla. Tuloksilla tarkoitetaan mm. painonpudotusta, kunnon kehittymistä, sekä muita fyysisiä, että henkisiä tuloksia, joita kuntoilun avulla voi saada.

Varalan urheiluopisto ei myöskään kanna vastuuta, mikäli asiakas loukkaa itsensä tai sairastuu järjestelmässä saamiensa ohjeiden perusteella.

5.1.1 Ostaminen Varalashop-kaupasta

Huolimatta siitä, että asiakkaan valmennusta laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa valmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu valmennukseen omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, relevantti valmentaja (tai Varalan Urheiluopisto) eivät vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista, vahingoista tai allergioista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia valmennusta varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

5.2 Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palveluun rajoituksettomaksi ajaksi.

Valmennusten ja jäsenyyksien voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat kaikissa tilanteissa osallistujan omalla vastuulla. Valmennettava on velvollinen huolehtimaan omista tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksista ja hän on tietoinen, ettei häntä ole vakuutettu Varalan urheiluopiston toimesta.

Valmennettava hyväksyy sen, että hänelle mahdollisesti harjoittelun aikana aiheutuvat rasitusvammat, sairastumiset, loukkaantumiset, ym. ovat hänen vastuullaan ja hänelle tulee olla vakuutus näiden varalta. Valmennuksiin osallistuva asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajia muutoksista terveydentilassaan tai muista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (mm. raskaus, loukkaantumiset, lääkehoito).

Varalan Urheiluopisto pyrkii aina toteuttamaan valmennukset turvallisesti ja valmentajat tekevät parhaansa riskien minimoimiseksi, niin treeneissä kuin niiden ulkopuolella. Tästä huolimatta, jokainen valmennettava on ensisijaisesti itse vastuussa siitä, että hän toteuttaa valmennuksen tehtävät oman terveydentilansa ja kuntonsa sallimissa rajoissa.

Varalan Urheiluopiston valmennuksiin osallistuva vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla valmentajina toimivat henkilöt ja Varalan Urheiluopiston vastuusta.

 1. Oikeudet Palveluun ja Palvelun sisältämään materiaaliin

6.1 Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Palveluntarjoajalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten Facebook, Twitter) lähettämää tai välittämää aineistoa Palveluntarjoajan liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajalta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Palveluntarjoaja ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Palveluntarjoajalle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä.

6.2 Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.varalashop.fi.

Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Tarkennuksena mainittakoon, että Asiakas ei saa missään olosuhteissa ilman Palveluntarjoajan lupaa:

 1. Kopioida, monistaa, siirto kopioida, julkistaa tai muutoin käyttää jotakin Palvelun osaa tai sisältöä (mukaan lukien harjoitusohjelmat, Asiakastiedot, videot, kuvat ja tekstit) tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu.
 2. Antaa salasanaansa kolmannelle osapuolelle tai käyttää jonkun toisen henkilön käyttäjänimeä tai salasanaa. Tarkennuksena, valmentajakäyttäjä voi luoda asiakkaalleen tunnuksen käyttäen asiakkaan sähköpostia mutta tämä ei anna oikeutta valmentajakäyttäjälle käyttää asiakkaan tiliä ja kirjautua hänen tunnuksellaan.
 3. Takaisin mallintaa, takaisin kääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi Palvelua tai mitään sen osaa.
 4. Kiertää mitään Palvelun tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa.
 5. Vuokrata tai liisata Palvelun osaa.
 6. Käyttää Palveluja tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta.

Edellä mainitun lisäksi Asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei Palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

 1. Tietosuoja ja tietoturva

7.1 Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

7.2 Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojan sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste löytyy varala.fi -sivuilta erikseen. Siitä voi katsoa tarkemmin mitä ja miten henkilötietoja tarkastellaan sivustolla.

Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle.

7.3 Evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja voi kerätä tietoa Palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Tämän vuoksi Palveluntarjoaja voi käyttää evästeitä.

Verkkosivuilla käytetään cookie- eli evästetiedostoja Verkkopalvelun käytön mittaamiseen. Käytössä on analytiikkajärjestelmämme, Google Analyticsin eväste, jota käytetään sivuston ja sen osien käytön analysointiin. Käynnit rekisteröityvät anonyymisti eikä niitä voi yhdistää henkilötietoihin. Palveluntarjoaja edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää Palveluntarjoajan sähköisiä Palveluja.

 1. Erimielisyydet

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

 1. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot ilmenevät Palvelun kotisivuilta. Palveluntarjoaja ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

 1. Muuta

10.1 Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

10.2 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.11.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

10.3 Asiakastuki

Lisätietoja Palvelusta ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan Asiakaspalveluun tai tutustumalla Palveluntarjoajan verkkosivuilla annettuihin ohjeisiin.

 

Copyright © 2020- Varala Shop.